NA CZYM POLEGA „VERFAHRENSKOSTENHILFE“?

Verfahrenskostenhilfe jest częściowym lub całkowitym pokryciem kosztów sądowych i kosztów własnego adwokata. Pozwala ono potrzebującym osobom, prowadzić postepowanie sadowe, których na to nie stać. Verfahrenskostenhilfe jest państwowym świadczeniem socjalnym, które jest udzielane w formie nieoprocentowanej pożyczki.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ VERFAHRENSKOSTENHILFE?

■ Każda osoba, której sytuacja osobista i finansowa nie pozwala samodzielnie w całości lub w ratach opłacić kosztów związanych z procesem sądowym.

■ Drugim warunkiem zwolnienia z kosztów procesowych są dostateczne szanse na wygraną w procesie. W ten sposób unika się finansowania przez państwo spraw sądowych, które nie dają nadziei na wygraną.

■ Osoba potrzebująca to taka osoba, która nie posiada żadnego majątku, i której dochód rozporządzalny (miesięczny dochód po odjęciu zaliczki na podatek, opłaty socjalne, zobowiązania alimentacyjne, wolne kwoty od podatku itd.) wynosi nie więcej niż 20 EUR. Osoby, których dochód rozporządzalny przekracza 20 EUR, są zobowiązane do zwrócenia kosztów procesowych w miesięcznych ratach. Jeżeli zobowiązanie nie zostanie spłacone w całości w ciągu 48 miesięcy, pozostałe koszty są umarzane.

CO OBEJMUJE ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW?

Zwolnienie z kosztów obejmuje zasadniczo koszty własnego adwokata, opłatę sadową oraz ewentualnie koszty biegłych.

UWAGA: w przypadku przegrania procesu Verfahrenskostenhilfe nie pokrywa kosztów, które muszą zostać zwrócone stronie przeciwnej (wyjątkiem są sprawy związane z prawem pracy, gdzie strona, która przegrywa proces w pierwszej instancji nie jest zobowiązana do zwrotu kosztów drugiej stronie). W razie przegrania lub częściowego przegrania procesu strona przeciwna ma roszczenie o zwrot kosztów, które może realizować w ramach postepowania egzekucyjnego.

CZY OPŁACONE PRZEZ PAŃSTWO KOSZTY TRZEBA ZWRÓCIĆ?

Nawet jeśli przyznana pomoc prawna nie zostanie wypłacona wnioskodawcy gotówkowo, została ona udzielona w formie nieoprocentowanej pożyczki. Pożyczka ta będzie musiała – w określonych sytuacjach – zostać zwrócona!

Całkowita, lub częściowa spłata tej pożyczki nie wchodzi w rachubę, jeżeli trudna sytuacja finansowa, tj. niewystarczające dochody, utrzyma się w ciągu 4 lat od zakończenia procesu. Aby to sprawdzić, sąd ma prawo żądania w regularnych odstępach czasu w ciągu 4 lat informacji o dochodach i sytuacji finansowej na oficjalnym formularzu. Jeżeli informacje nie zostaną przekazane w odpowiednim czasie i we właściwej formie – niezależnie od sytuacji finansowej – należy spodziewać się nakazania zwrotu poniesionych przez państwo niemieckie kosztów. W przypadku przyznania pomocy w formie płatności ratalnych, poniesione koszty sądowe i adwokackie zasadniczo muszą zostać w całości zwrócone.

Obowiązek zapłaty wygasa dopiero wtedy, gdy wszystkie roszczenia o wynagrodzenie i koszty sądowe zostaną spłacone w całości, o ile zostaną zapłacone w ciągu 48 miesięcy.

CO PO ZAKOŃCZENIU PROCESU?

Osoba zwolniona z kosztów jest zobowiązana do informowania sadu o każdej poprawie sytuacji osobistej i majątkowej z własnej inicjatywy. Sąd dopasuje ewentualny obowiązek zwrotu kosztów do możliwości finansowych. Miarodajna poprawa finansowa następuje przy zwiększeniu dochodu brutto o 100 EUR lub przy zmniejszeniu obowiązków finansowych w tej wysokości. Ponadto sąd musi zostać poinformowany o każdej zmianie adresu.

Te obowiązki nie mają zastosowania przy wcześniejszym pełnym zwrocie kosztów sadowych i adwokackich.

CO ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ VERFAHRENSKOSTENHILFE?

W sądzie, który zajmuje się naszą sprawą, należy złożyć wniosek, do którego trzeba dołączyć wypełnione oświadczenie o sytuacji osobisto- finansowej, a także wszystkie poświadczające ją dokumenty. Formularz oświadczenia dostępny w Internecie.

Wniosek może zostać złożony przez adwokata, który równocześnie składa wniosek o wyznaczenie jego jako adwokata z urzędu. Po złożeniu wniosku sąd sprawdza przesłanki i decyduje nad wnioskiem przez wydanie postanowienia.